Kategoria: GOPS

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

W dniu 2 stycznia 2014 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zamościu odbyło się posiedzenie komisji opiniującej, powołanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu zarządzeniem Nr 19/2013 z dnia 16 grudnia 2013r. w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na Dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem – bezpłatne wydawanie żywności w […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Podsumowanie realizacji projektu pt. „Moja Szansa – EFS” w latach 2008-2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu od stycznia 2008 roku do końca grudnia 2013 roku realizował projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu było przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego na terenie gminy Zamość, poprzez podwyższenie statusu zawodowego i społecznego jej mieszkańców i przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy. Projekt […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadania z zakresu pomocy społecznej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu działając na podstawie pełnomocnictwa SAO.0013-5/08 z dnia 31.03.2008r., art. 11 i art. 13 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U.
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), art. 25 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Usługi społeczne jako czynnik rozwoju kapitału ludzkiego

Przypomnijmy, że Komisja Europejska za filary działań na rzecz ograniczania ubóstwa i wykluczenia społecznego uznała trzy elementy:
zdobywanie pracy lub szkoleń zawodowych,
wsparcie dochodu na poziomie wystarczającym do godnego życia,
lepszy dostęp do usług, które wspierają powroty do zatrudnienia (np. poprzez doradztwo, opiekę zdrowotną, opiekę nad dziećmi, uczenie się przez całe życie, zdobywanie umiejętności w korzystaniu z nowych […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Poznajmy opinię pracodawców

W miesiącach luty – marzec 2013 rok animator lokalny rozdysponował na obszarze Zamościa i Gminy Zamość ankiety dla pracodawców. Ankiety przeprowadzono na potrzeby projektu, by można było przyjrzeć się bliżej potrzebom i oczekiwaniom lokalnych pracodawców wobec nowo zatrudnianych pracowników. Ponieważ projekt zakłada wsparcie uczestników w nabywaniu nowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych istotnym było sprawdzenie […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Program Aktywności Lokalnej – III edycja

Od kwietnia 2013 roku rozpoczęliśmy trzeci i jednocześnie ostatni rok realizacji Gminnego Programu Aktywności Lokalnej. Budżet gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2011 – 2013 zapewniony jest w ramach realizacji projektu systemowego „Moja szansa – EFS” współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt projektu „Moja szansa – EFS”  na rok 2013 wynosi 435.715,00 zł.
W […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Fundusze europejskie na rzecz aktywizacji środowisk lokalnych

Jak realizowaliśmy projekt w 2012 roku
Dane organizacji/instytucji realizującej projekt:
Gmina Zamość/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu
Cele Programu:
Celem głównym projektu systemowego „Moja szansa – EFS” jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy Zamość poprzez zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym oraz rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.
Realizacja celu głównego w 2012 roku następowała poprzez […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

W dniu 10 stycznia 2013 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zamościu odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, powołanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu zarządzeniem Nr 26/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na „Dożywianie ubogich rodzin i osób z terenu gminy Zamość – […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Nabyli nowe umiejętności

SONY DSC

26 listopada 2012 r. w Centrum Szkoleniowo-Informacyjno-Telekonferencyjnym ICT w Mokrem (obiekt świetlicy wiejskiej), odbyło się otwarcie wystawy prac wykonanych przez uczestników „Warsztatów twórczości regionalnej”, realizowanych w ramach Programu Aktywności Lokalnej, a finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu „Moja Szansa EFS”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu, współfinansowanego przez Unię […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu działając na podstawie pełnomocnictwa SAO.0013-5/08 z dnia 31.04.2008r., art. 11 i art. 13 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U.
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), art. 25 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

W dniu 30 lipca 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zamościu odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na „Warsztaty twórczości regionalnej dla mieszkańców Gminy Zamość objętych Programem Aktywności Lokalnej w roku 2012”. Konkurs został ogłoszony 28 czerwca 2012 r. przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Nowe umiejętności kluczem do sukcesu

Od maja 2012 roku trwa realizacja Gminnego Programu Aktywności Lokalnej skierowanego do 60 mieszkańców miejscowości Szopinek, Kalinowice, Wólka Panieńska, Jatutów, Białowola, Lipsko, Lipsko Polesie, Lipsko Kosobudy. Uczestnicy Programu doskonale sobie radzą przechodząc kolejne jego etapy. W miesiącu czerwcu 45 osób ukończyło blok warsztatów umiejętności społecznych prowadzonych przez psychologa – Panią Klaudię Jastrzębską. W wyniku aktywnego udziału […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012r.

Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r., poz. 732).
Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Liczy się ten pierwszy krok – V edycja projektu systemowego „Moja Szansa – EFS”

Projekt systemowy „Moja szansa – EFS” realizowany jest na podstawie umowy ramowej projektu nr POKL. 07.01.01-06-122/08-00 zawartej w dniu 10.07.2008 r. pomiędzy Gminą Zamość/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zamościu jako beneficjentem a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie, pełniącym funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia). Indykatywny podział środków dla gmin i powiatów Województwa Lubelskiego, przyznany na […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551).
Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Świadczenia rodzinne

Komunikat w sprawie zmian przepisów wykonawczych do ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Z dniem 1 stycznia 2012 r. obowiązują nowe przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. u. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) tj. Rozporządzenie Ministra Pracy […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

„MOJA SZANSA –EFS” – Unijny projekt wyróżniony

Z przyjemnością informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu otrzymał wyróżnienie  w kampanii  promującej „Dobre praktyki” w instytucjach i organizacjach działających na terenie województwa lubelskiego w obszarze pomocy społecznej. Kampania została ogłoszona w październiku 2011 roku przez Dyrektora  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie i miała na celu promowanie twórczych rozwiązań w obszarze pomocy i integracji […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Warsztaty Umiejętności Wychowawczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu zaprasza do udziału w Warsztatach Umiejętności Wychowawczych.
Pomysł zorganizowania grupowych spotkań wspierających rodziców w wychowywaniu dzieci pojawił się wśród samych zainteresowanych. W czasie treningów umiejętności społecznych, w których uczestniczyli mieszkańcy czterech miejscowości gminy Zamość w ramach projektu „Moja szansa – EFS” w roku 2011,  rodzice często podejmowali temat trudności, jakie napotykają na […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Komunikat w sprawie zmian przepisów wykonawczych do ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Z dniem 1 stycznia 2012 r. obowiązują nowe przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. u. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) tj. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe